Regulamin

Każdy uczestnik zajęć szkoły jogi KarmaJoga zobowiązany jest zapoznać się z poniższym Regulaminem i przestrzegać poniższego Regulaminu.

Właścicielem szkoły jest Aleksandra Duda prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą:
Akademia Rozwoju Wewnętrznego Aleksandra Duda, ul. Św. Jacka 1, NIP: 646 280 14 76, REGON: 241786548,
e-mail: kontakt@karmajoga.pl, telefon: +48 539 992 777.

Aktualna oferta szkoły oraz grafik warsztatów wraz z cennikiem i informacjami o zapisach znajdują się na stronie internetowej: https://karmajoga.pl/warsztaty/.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć oraz osób kontaktujących się przez
formularz kontaktowy na stronie internetowej lub e-mailowo zamieszczone są w dokumencie „Polityka
prywatności” na stronie szkoły: www.karmajoga.pl.

Zapisać się na warsztat można:
• drogą elektroniczną – e-mailowo albo przez formularz kontaktowy na stronie internetowej, uiszczając opłatę
przelewem. Zasady zapisów tą drogą opisane są w załączniku nr 1 do Regulaminu znajdującym się na końcu
tego dokumentu.
• osobiście, w szkole KarmaJoga

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest opłata pierwszej raty lub pełnej kwoty za warsztat. Kwota ta jest zwrotna do 2 tygodni przed warsztatem.

Rezygnacja z warsztatu 1 dzień przed lub w dniu zajęć łączy się z pokryciem pełnej kwoty.

W przypadku odwołania warsztatu z winy Organizatora, wpłacona kwota za zajęcia zostanie zwrócona.

Ogólny regulamin zajęć

Przyjdź na zajęcia 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i spokojnie się przygotuj.
Pamiętaj, żeby do praktyki przystępować minimum 3 godziny po dużym posiłku i 2 godziny po małym.
W czasie zajęć nie spożywaj napojów.
Jogę praktykujemy boso, w wygodnym, nie krępującym ruchów stroju.
Przed wejściem na salę wyłącz telefon komórkowy.
W czasie praktyki przestrzegaj poleceń nauczyciela.
Bądź uważny i skoncentrowany na samodzielnej praktyce.
Po zajęciach odnieś pomoce na miejsce.
Przed zajęciami poinformuj nauczyciela o stanie zdrowia: menstruacja, ciąża, różne dolegliwości.
Kobiety w ciąży powinny skonsultować swoje uczestnictwo w zajęciach z lekarzem i są odpowiedzialne za
aktualność wyrażonej przez lekarza zgody na ćwiczenia na poszczególnych etapach ciąży. Zgoda lekarza na
ćwiczenia może zostać złożona w szkole w momencie rozpoczęcia zajęć lub kursu a także w trakcie trwania
kursu.
Każdy uczestnik ćwiczy na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania zajęć, jak i na
terenie szkoły.
Za rzeczy zostawione w szatni szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

Zasady zapisów na warsztaty i sprzedaży drogą elektroniczną

Szkoła KarmaJoga prowadzi zapisy na warsztaty również drogą elektroniczną. Na zajęcia można się zgłosić e-mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie: kontakt@karmajoga.pl.

Jeżeli w aktualnej ofercie na stronie napisano, że trzeba opłacić całość warsztatu widnieje konieczność opłacenia
całości, zapisy będą uznawane za dokonane pod warunkiem wniesienia opłaty wskazanej w ofercie.

Zapisy i kupno karnetu przez e-mail:
• przed wysłaniem e-maila zapoznaj się z: Regulaminem i Polityką prywatności
• w e-mailu podaj: nazwę zajęć, których dotyczy zapis, imię i nazwisko, telefon do kontaktu;
• do wiadomości dołącz wypełniony formularz zapisu dostępny pod adresem: www.karmajoga.pl oraz potwierdzenie przelewu opłat zgodnie z cennikiem

Opłaty za zajęcia prosimy wnosić bezpośrednio na konto:
92 1020 2528 0000 0802 0292 9933 albo za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub gotówką na miejscu.
Po dokonaniu zapisu otrzymają Państwo potwierdzenie na wskazany przez siebie przy zapisie adres e-mail.
Odstąpienie od umowy w przypadku zakupu karnetu za pośrednictwem strony internetowej (i wpłacenia całości
opłat):
• w przypadku zapisu i kupna warsztat za pośrednictwem strony internetowej, klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia (otrzymania
potwierdzenia zapisu i kupna karnetu), chyba, że przed upływem tego terminu klient zaczął korzystać z usług
szkoły KarmaJoga
• w celu realizacji prawa do odstąpienia od umowy należy przesłać stosowne oświadczenie na adres e-mail
szkoły lub złożyć je osobiście w siedzibie szkoły
• wniesiona przez klienta opłata zostanie zwrócona na konto, z którego została przesłana, w terminie 14 dni
od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy

reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną:
• wszelkie reklamacje co do usług świadczonych drogą elektroniczną mogą być zgłaszane w formie pisemnej
w siedzibie szkoły KarmaJoga lub w formie oświadczenia przesłanego na adres e-mail szkoły
• reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres e-mailowy, na który powinna zostać przesłana odpowiedź
• odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej w terminie 15 dni od dnia jej otrzymania
i wysłana na adres wskazany w oświadczeniu o reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach
osoba składająca reklamację również zostanie poinformowana w formie pisemnej, a informacja zostanie przesłana na adres wskazany w oświadczeniu o reklamacji

Dziękujemy!

Shopping Cart